Next round
Last round
20:00NordicWarriors  vs  RedTubeTeam
20:00RafalBoss  vs  VojkaBoys
20:15FrenteRadical92  vs  MAGYARORSZAG
20:15UnitedHooligans  vs  FabRykaChuliganow